PRIVACY


KRIEN SKINCARE PRIVACY BELEID

(Laatst bijgewerkt op 26 juni 2021)

 

1.Inleiding

Persoonsgegevens die door Krien Skincare worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens en andere rechtshandelingen van elk land waar we zaken willen doen. Alle persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld, voldoen aan de principes van de EU GDPR data protection act 1998 en 25 mei 2018. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid en stemt u in met het verzamelen, verwerken, gebruiken of overdragen van gegevens zoals uiteengezet in dit beleid.

Dit beleid (samen met onze Algemene Voorwaarden) zet de basis uiteen waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen. Door onze website www.krienskincare.com en andere diensten van Krien Skincare te blijven bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 

2.Verzamelen van informatie

Wanneer u interactie hebt met de Site of haar Diensten, kan Krien Skincare Persoonsgegevens en andere informatie over u verzamelen, zoals hieronder nader wordt beschreven.

 

3.Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen (PIPEDA)

Volgens de Personal Information Protection and Electronic Documents Act, 2000 (PIPEDA), betekent "persoonlijke informatie" informatie over een identificeerbaar individu. De informatie die u aan Krien Skincare verstrekt wordt beschouwd als persoonlijke informatie als het mogelijk is om deze aan u te relateren via uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Als informatie niet tot een identificeerbare persoon kan worden herleid, wordt deze als anoniem beschouwd. Krien Skincare werkt waar mogelijk met anonieme informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op anonieme informatie.

 

4.Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u dergelijke informatie vrijwillig verstrekt. Dit kan in verschillende gevallen gebeuren, zoals wanneer u ons een bericht stuurt met betrekking tot onze Diensten en uw naam en e-mailadres vermeldt, of wanneer u contact met ons opneemt met vragen. Overal waar Krien Skincare uw Persoonsgegevens verzamelt, proberen we een link naar dit Privacybeleid te plaatsen.

Door vrijwillig Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met ons gebruik daarvan volgens dit Privacybeleid. Als u Persoonsgegevens verstrekt, erkent u en stemt u ermee in dat deze Gegevens vanaf uw huidige locatie kunnen worden overgebracht naar de kantoren en servers van Krien Skincare en haar geautoriseerde derden.

 

5.Niet-identificeerbare of geaggregeerde gegevens

Wanneer u met Krien Skincare communiceert via onze Site of Diensten, ontvangen en bewaren wij bepaalde persoonlijke, niet-identificeerbare informatie. Deze informatie wordt passief verzameld en kan op dit moment niet worden gebruikt om u specifiek als persoon te identificeren. Wij kunnen dergelijke informatie opslaan of dergelijke informatie kan worden opgenomen in informatiedatabases die eigendom zijn van en worden onderhouden door Krien Skincare, aan haar gelieerde ondernemingen, agenten of dienstverleners. We gebruiken ook "cookies" om persoonlijke, niet-identificeerbare informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, domeinnaam, en de pagina's van de Krien Skincare-website die u bezoekt. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

 

6.Cookies 

Cookies zijn stukjes informatie die door een website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om gegevens bij te houden. We gebruiken cookies om uw persoonlijke voorkeuren en aankopen bij te houden terwijl u door onze websites navigeert, zodat u uw informatie niet bij elk bezoek aan Krien Skincare opnieuw hoeft in te voeren en uw volgende winkelervaring op een website van Krien Skincare beter en beter wordt. Om op onze websites Krien Skincare te kunnen doorzoeken, moet de optie cookies in uw webbrowser zijn ingeschakeld. Raadpleeg de instructies van uw browser met betrekking tot de optie cookies. Als u ervoor kiest om de optie cookies in uw webbrowser uit te schakelen, kunt u beperkt worden in uw mogelijkheden om sommige of alle functies van Krien Skincare te gebruiken.

 

 7.Reclamenetwerken

Van tijd tot tijd kunnen wij gebruik maken van een of meer online reclamenetwerken van derden om namens ons advertenties op het Internet aan te bieden. Dit externe netwerk kan anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze website en uw interactie met onze advertenties vastleggen. Dit gebeurt met functies zoals cookies, action tags, web beacons, en/of GIF tags die zich binnen Krien Skincare bevinden. Af en toe kunnen we anonieme informatie delen met externe netwerken, in geaggregeerde vorm, om ons te helpen onze website te analyseren en te verbeteren voor toekomstig gebruik. Deze netwerken van derden kunnen ook informatie over uw bezoek aan onze website en andere websites gebruiken om advertenties te plaatsen over goederen en diensten die uw interesse kunnen wekken.

 

8.Marketing informatie:

Als u ervoor hebt gekozen om marketing e-mails van ons te ontvangen, bewaren wij informatie over uw marketingvoorkeuren gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst uw interesse in onze diensten hebt getoond, zoals wanneer u voor het laatst een e-mail van ons hebt geopend of bent gestopt met het gebruik van uw onze materialen. Wij bewaren informatie afkomstig van cookies en andere trackingtechnologieën gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop dergelijke informatie werd aangemaakt. 

 

 9.Kinderen onder de leeftijd

Krien Skincare richt zich op volwassenen en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13. Als u een kind jonger dan 13 bent, dient u toestemming van uw ouders of voogd te hebben, en deze toestemming aan Krien Skincare te verstrekken. Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan 13 jaar en u denkt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan Krien Skincare, stuurt u ons dan een e-mail op info@krienskincare.com.

 

10. Gebruik van informatie

De informatie die we over Krien Skincare verzamelen kan worden gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen of om speciale aanbiedingen en andere acties van Krien Skincare aan u te communiceren. Wanneer u contact met ons opneemt, geven we u de mogelijkheid om kennisgevingen over speciale aanbiedingen en andere acties van Krien Skincare te ontvangen.

 

11.Openbaarmaking van informatie

We may disclose the information we collect about you (including personally identifiable information) to third parties in order to comply with certain laws, regulations, and/or governmental requests.  We may also disclose such information for the following purposes:  to verify or enforce compliance with our User Agreement and Privacy Policy, to process your request(s), to reduce credit risk, to protect against fraud/misuse/unauthorized use of the Site, or when we believe in good faith that the law requires such disclosure.  Furthermore, we may also disclose such information to a successor entity in connection with a merger, consolidation, sale of assets or other corporate change affecting Krien Skincare.We kunnen de informatie die we over u verzamelen (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie) aan derden bekendmaken om te voldoen aan bepaalde wetten, voorschriften en/of verzoeken van de overheid. Wij kunnen dergelijke informatie ook openbaar maken voor de volgende doeleinden: om de naleving van onze Gebruikersovereenkomst en ons Privacybeleid te verifiëren of af te dwingen, om uw verzoek(en) te verwerken, om het kredietrisico te beperken, om te beschermen tegen fraude/misbruik/ongeoorloofd gebruik van de Site, of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dergelijke openbaarmaking vereist. Bovendien kunnen wij dergelijke informatie ook bekendmaken aan een opvolgende entiteit in verband met een fusie, consolidatie, verkoop van activa of andere bedrijfswijziging die van invloed is op Krien Skincare.

 

12.Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang u een account heeft. Wanneer u een account sluit, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen. We kunnen logboeken van automatisch verzamelde informatie bewaren (voor interne analyses); uw e-mailadres; uw belastinginformatie; communicatie met u; en uw transactie-informatie (voor controle, belasting- en financiële doeleinden). Wanneer wij niet langer een zakelijke reden hebben om gegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren.

 Indien wij een gerechtelijke procedure met betrekking tot uw account ontvangen, zullen wij uw gegevens zo lang bewaren als wij te goeder trouw nodig achten om aan de gerechtelijke procedure te voldoen. Evenzo, als wij geloven dat uw account betrokken is geweest bij een overtreding, kunnen wij uw gegevens bewaren om onze rechten te verdedigen of te doen gelden.

 

13.Mededelingen "Do Not Track 

Diverse derden ontwikkelen of hebben signalen of andere mechanismen ontwikkeld om de keuze van de consument kenbaar te maken met betrekking tot het verzamelen van informatie over de online activiteiten van een individuele consument in de loop der tijd en over websites of online diensten van derden (bijv. browser do not track-signalen). Momenteel controleert Krien Skincare deze signalen of andere mechanismen niet en onderneemt zij geen actie met betrekking tot deze signalen of mechanismen.

 

14.Delen van informatie 

Het is mogelijk dat wij de op de website van Krien Skincare verzamelde informatie delen met agenten of aannemers die ondersteuning bieden bij de interne bedrijfsvoering van Krien Skincare. Deze partijen kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ontvangen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken. U kunt er zeker van zijn dat deze partijen de informatie voor geen enkel ander doel mogen gebruiken. Als u niet wilt dat wij dergelijke informatie delen, stuur ons dan een e-mail op info@krienskincare.com.

 

15.Waar slaan we uw informatie op?

 Krien Skincare heeft een functionaris voor gegevensprivacy die er verantwoordelijk voor is dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt (gedeeld) en bewaard in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen echter worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming.

 Wanneer uw gegevens worden overgedragen buiten de EER, zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan passende waarborgen, zoals een beroep op een erkend wettelijk adequaatheidsmechanisme, en dat zij veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 

16.Beveiliging van Persoonsgegevens

Krien Skincare neemt redelijke maatregelen om Persoonsgegevens via de Site te beschermen tegen verlies, misbruik, en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Maar helaas is geen enkele elektronische overdracht van informatie via het internet ooit volledig veilig - beslis zorgvuldig of u ons elektronisch informatie wilt toesturen voordat u dit daadwerkelijk doet.

 

17.Uw rechten als betrokkene

In sommige rechtsgebieden (bijvoorbeeld de lidstaten van de Europese Unie) kunt u aanspraak maken op bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden en uitzonderingen die in de toepasselijke wetgeving zijn opgenomen. Deze rechten kunnen het volgende omvatten: 

 • Ons te verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, en indien dit het geval is, toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en bepaalde informatie daarover.
 • Eisen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Ons te gelasten de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden stop te zetten.
 • Uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.
 • De verdere verwerking van persoonsgegevens te beperken
 • Ons verzoeken niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft (wij voeren momenteel geen dergelijke verwerking uit en zullen u daarvan op de hoogte stellen voordat wij daartoe overgaan).
 • Verzoek om uw persoonsgegevens te ontvangen voor doorgifte aan, of rechtstreeks door te geven aan, een andere voor de verwerking verantwoordelijke in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij aan dergelijke rechtenverzoeken voldoen.

 

18.Privacy shield 

Krien Skincare houdt zich aan de zeven principes van het privacyschild: kennisgeving, keuze, en verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang, en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid voor zover deze betrekking hebben op persoonsgegevens. Krien Skincare controleert de naleving van de principes door middel van zelfevaluatie. Het privacybeleid met betrekking tot personeelsgegevens is voor alle werknemers toegankelijk op onze intranet-website.

 

19.Verwerking van betalingen en betalingsverwerker

Betalingen op de website van Krien Skincare worden verricht via een betalingsgateway-provider. U verstrekt uw creditcard- of bankpasgegevens rechtstreeks aan een betalingsgateway-provider die een beveiligde server beheert om de betalingsgegevens te verwerken, uw creditcard-/debetkaartgegevens te versleutelen en de betaling te autoriseren. 

 

20.Rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens van EER-gebruikers

Als u een persoon bent in de Europese Economische Ruimte (EER), verzamelen en verwerken wij alleen informatie over u als wij daarvoor wettelijke grondslagen hebben volgens de toepasselijke EU-wetgeving. De rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • We het nodig hebben om u de diensten te leveren, inclusief om de diensten te exploiteren, klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies te bieden en om de veiligheid en beveiliging van de diensten te beschermen;
 • Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • U ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel; of
 • Wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u ons toestemming hebt gegeven om informatie over u voor een specifiek doel te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van mening te veranderen, maar dit zal geen invloed hebben op de verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw informatie gebruiken omdat wij of een derde partij (bv. uw werkgever) daar een legitiem belang bij hebben, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dat in sommige gevallen kan betekenen dat u geen gebruik meer maakt van de diensten

 

21.Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde zonder nadelige gevolgen in te trekken door contact met ons op te nemen. U kunt de hierboven opgesomde rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen. Indien uw verzoek of bezorgdheid door ons niet bevredigend wordt opgelost, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via e-mail; info@krienskincare.com.

Hij kan u meer informatie verschaffen over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en eventuele klachten die u hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, in behandeling nemen.

 

22.Opt-out van berichten van ons

Om in de toekomst geen promotionele berichten van ons meer te ontvangen, dient u zich uit te schrijven in de body van het promotionele bericht dat u is toegezonden (te vinden onderaan de e-mail) of ons een verzoek tot uitschrijving te sturen via info@krienskincare.com. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst behandelen.

 

23.Opt-out van op interesses gebaseerde reclame

De online reclame-industrie biedt een service waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van bepaalde gegevenspartners en andere reclamepartners die deelnemen aan zelfreguleringsprogramma's. Wij houden ons aan de zelfreguleringsbeginselen voor online gedragsreclame die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance (DAA) en de European Interactive Digital Advertising Alliance ("EDAA"). U kunt zich afmelden voor gerichte reclame van bepaalde providers op www.aboutads.info/consumers. Als u zich afmeldt, zult u algemene reclame blijven zien die niet is afgestemd op uw specifieke interesses en activiteiten.

Houd er rekening mee dat een afmelding op basis van cookies moet worden uitgevoerd op elk apparaat en elke browser waarvoor u zich wilt afmelden. Als u zich bijvoorbeeld voor cookies hebt afgemeld in de browser van uw apparaat, is die afmelding niet van kracht op uw mobiele apparaat. U moet zich op elk apparaat afzonderlijk afmelden. Inwoners van de EU die toestemming hebben gegeven voor ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën kunnen gebruik maken van de opt-out tool van de EDAA, die u kunt vinden op Krien Skincare.

 

24.Dataportabiliteit

Dataportabiliteit is de mogelijkheid om een deel van uw informatie te verkrijgen in een formaat dat u van de ene dienstverlener naar de andere kunt overbrengen (bijvoorbeeld wanneer u uw mobiele telefoonnummer overdraagt aan een andere provider). Afhankelijk van de context is dit van toepassing op sommige van uw gegevens, maar niet op al uw gegevens. Indien u hierom verzoekt, zullen wij u voorzien van een elektronisch bestand van uw basis account informatie en de informatie die u maakt op de ruimtes die u onder uw exclusieve controle heeft, zoals uw persoonlijke bitbucket repository.

 

25.Aanvullende EU-bekendmakingen

Wij treden in het algemeen op als de gegevensbeheerder van uw informatie die via onze website en ons platform wordt ingediend; echter, onder bepaalde omstandigheden kunnen Gebruiker of Bedrijfsentiteit ons inschakelen om hen te voorzien van bepaalde verwerkingsdiensten met betrekking tot informatie die eigendom is van of beheerd wordt door de Gebruiker of Bedrijfsentiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door een Gebruiker of Bedrijfsentiteit van informatie waarvan zij eigenaar of beheerder is. Als verwerker voor een Gebruiker of Bedrijfsentiteit handelen wij uitsluitend volgens hun instructies met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Om meer te weten te komen over hoe een Gebruiker of Bedrijfsentiteit dergelijke informatie kan gebruiken, dient u het privacybeleid van die entiteit te raadplegen.

Als u zich in de EU bevindt en klachten hebt over onze privacypraktijken als verantwoordelijke voor de verwerking, hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw problemen aan te pakken voordat u uw toezichthoudende autoriteit benadert, dus neemt u in eerste instantie contact met ons op. Als u zich in de EU bevindt en een klacht hebt, kunt u contact opnemen met ons privacyteam

 

26.Verstrekking van Persoonsgegevens en het niet verstrekken van Persoonsgegevens

Indien wij Persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt verzocht, kan het zijn dat wij het contract dat wij met u hebben of trachten te sluiten (bijvoorbeeld om u onze diensten te verlenen), niet kunnen uitvoeren. In dat geval zullen wij niet in staat zijn om diensten aan u te verlenen

 

27.Hoe lang we informatie bewaren

Hoe lang we informatie die we over u verzamelen bewaren, hangt af van het soort informatie, zoals hieronder nader wordt beschreven. Na die tijd zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is. 

 

28.Klacht bij een gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om een klacht over onze gegevensverwerkingsactiviteiten in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming

 

 29.Klachten of vragen

Als u vragen hebt over onze praktijken inzake gegevensverzameling en -bescherming of over uw rechten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via info@krienskincare.com.

 

30.Updates van het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en zullen de meest recente versie op onze website plaatsen. Indien een herziening uw rechten aanzienlijk beperkt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Nederlands
Nederlands