DISCLAIMER


Krien Skincare Disclaimer

(Laatst bijgewerkt op 26 juni 2021)

Overzicht  

Deze disclaimer beschrijft onze verplichtingen jegens jou met betrekking tot onze website.

Lees deze disclaimer volledig door voordat je de website gebruikt. Gebruik van de Website betekent dat je de voorwaarden van deze disclaimer aanvaardt. Wij werken deze disclaimer af en toe bij, dus wij verzoeken je deze disclaimer in de toekomst opnieuw te lezen.

Informatie & inhoud

De inhoud van onze webpagina's wordt gehost onder het domein, " https://www.krienskincare.com" voor gemakkelijke toegang. Krien Skincare (hierna te noemen "Krien Skincare"), Krien Skincare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en sluit alle aansprakelijkheid uit in verband met het surfen op deze website, het gebruik van informatie of het downloaden van materiaal van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen, of misleidende of lasterlijke verklaringen.

Deze website wordt geleverd "zoals hij is" en Krien Skincare wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, voor zover wettelijk toegestaan, inclusief maar niet beperkt tot garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de service of enig materiaal. Bovendien sluit Krien Skincare hierbij aansprakelijkheid uit voor eisen, claims, schade of verlies van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud of informatie op onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot incidentele schade of gevolgschade, directe of indirecte schade, compenserende schade, winstderving of anderszins.

Als gevolg van ons steeds uitbreidend aanbod van diensten, kan de inhoud en informatie op onze website periodiek worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.

Behalve waar erkend, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in al het materiaal op deze Website eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.

Site Uptime

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze Website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Websites hebben echter soms te kampen met downtime als gevolg van server- en andere technische problemen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk als deze website op enig moment niet beschikbaar is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Met betrekking tot de informatie van deze server geeft noch de Nederlandse regering, noch een van onze werknemers, enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, of aanvaardt enige wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke informatie, of van enig apparaat, product of proces dat openbaar wordt gemaakt, of verklaart dat het gebruik ervan geen inbreuk zou maken op rechten die in privébezit zijn.

Koppelingen naar externe websites en websites van derden

Links naar externe websites of websites van derden worden uitsluitend voor het gemak van de bezoeker ter beschikking gesteld. Links naar andere sites worden op eigen risico genomen en Krien Skincare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gelinkte sites of de inhoud daarvan. Wanneer je een externe website bezoekt, bedenk dan dat Krien Skincare geen controle heeft over de inhoud ervan. Een link van deze website naar een externe site betekent of impliceert niet dat Krien Skincare de inhoud of het gebruik van die site goedkeurt of daar enige verantwoordelijkheid voor aanvaardt.

Krien Skincare doet geen uitspraken over de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van externe websites of over de inhoud of het materiaal op die websites. Het is belangrijk voor gebruikers om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, met name om zich te verzekeren van adequate beveiliging tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve items. Wanneer gebruikers externe websites bezoeken, dienen zij het privacybeleid en andere voorwaarden van die websites te lezen om meer te weten te komen over wat, waarom en hoe zij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken.

Indien je een link wenst te plaatsen naar deze Website, mag je dit enkel doen op voorwaarde dat je een link plaatst naar een pagina van deze Website, maar deze niet repliceert, en je op geen enkele manier impliceert dat wij diensten of producten goedkeuren, tenzij dit specifiek met ons werd overeengekomen.

Handelsmerken

Andere organisatie-, product- en merknamen die op deze website en in onze productdocumentatie worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie. Krien Skincare wijst alle rechten op deze merken af.

Specificaties en informatie in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houden geen toezegging in van de kant van Krien Skincare.

Gedrag van bezoekers

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, waarvan het gebruik wordt behandeld op onze Privacy pagina, wordt al het materiaal dat je naar deze Website stuurt of plaatst beschouwd als niet-eigendomsrechtelijk en niet vertrouwelijk. Tenzij je het tegendeel aangeeft, staat het ons vrij dergelijk materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken voor ongeacht welk doel.

Wanneer je deze website gebruikt, zal je geen materiaal naar of van deze website plaatsen of verzenden waarvoor je niet alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen, dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, dat tot rassenhaat kan aanzetten, dat inbreuk maakt op de vertrouwelijkheid of privacy, dat anderen kan hinderen of lastigvallen, dat gedrag aanmoedigt of vormt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid, of dat anderszins in strijd is met de wet in Nederland. 

Wet & Jurisdictie

Deze Wettelijke Aankondiging wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Wettelijke Notitie ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van Nederland.

Nederlands
Nederlands